Help Concept Hands Reaching Out to Help Each Other in Dark Tone.

Asociación de Familiares

y Enfermos Mentales

Conócenos

La Asociación de Familiares y Enfermos Mentales MOREA nace en el año 1994 para atender las necesidades de las personas con enfermedad mental y sus familias.

LLÁMANOS!

988 23 74 54

Centros

Map Pin Address

698 19 46 29

A Peroxa, 152

32150 - A PEROXA

CASA - HOGAR

A PEROXA

Map Pin Address

OURENSE (CENTRAL)

988 23 74 54

Marcelo Macías 5, Bajo

32001 - OURENSE

ourense@morea.org

Map Pin Address

665 561 012

Castelao 8, Bajo

32300 - O BARCO

obarco@morea.org

O BARCO DE VALDEORRAS

Map Pin Address

LALÍN

665 575 450

Nuno Eanes de Cercio, 20 Bajo

36500 - LALÍN

lalin@morea.org

Map Pin Address

VERÍN

665 575 373

Camiño Toubes 1, 1º dcha.

32600 - VERÍN

verin@morea.org

Contacto

Dirección

(sede central)

Marcelo Macías 5, Bajo

32001 - OURENSE

Correo electrónico

ourense@morea.org

Teléfono

988 23 74 54

VERÍN 665 575 373

O BARCO 665 561 012

Documentación Pública

ESTATUTOS

REGLAMENTOS

REGLAMENTOS

MEMORIAS

NORMATIVA

Connections of employees teams in the company. Coordination, knowledge sharing. Equal distribution of duties, high autonomy of units. Collaboration, teamwork. An effective business relationship system

SERVIZO DE ATENCION NO DOMICILIO

White Glued Rectangle Sticker

Consiste nun programa individualizado, de carácter preventivo, asistencial e rehabilitador, mediante un equipo profesional multidisciplinar que realiza a atención persoal, clínica, de apoio psicosocial, familiar e de relación co entorno.

White Glued Rectangle Sticker

Ten como obxectivo a atención a mulleres con enfermidade mental grave e as súas familias e promove a recuperación do grao máis alto de autonomía e independencia que podan acadar.

White Glued Rectangle Sticker

Incide na importancia de lograr a participación efectiva da persoa enferma nos seus coidados e de prestar apoio ás persoas coidadoras.


White Glued Rectangle Sticker

Os obxectivos específicos que se pretenden acadar son:

 • 1. Incrementar ou manter a autonomía das mulleres con EMG nas ABVD
 • 2. Incrementar ou manter a autonomía das mulleres con EMG nas AIVD
 • 3. Diminuír a sobrecarga das persoas coidadoras
 • 4. Posibilitar o mantemento da persoa con EMG no seu fogar
 • 5. Evitar recaídas e ingresos hospitalariosConcept of Unique Individual

INTEGRACION SOCIAL DE PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL SEVERA E AS SUAS FAMILIAS


White Glued Rectangle Sticker

Integración social e comunitaria das persoas con trastorno mental crónico e a súa rede familiar:

 • Participación activa no entorno
 • Obter e manter soportes sociais e
 • Poñer en práctica as habilidades requeridas.


White Glued Rectangle Sticker

O clube social:

 • Garantir o disfrute do ocio dacordo ás posibilidades de cada persoa
 • Actividades lúdicas, deportivas e culturais que aumenten as súas habilidades sociais e autonomía persoal.
 • Inserción comunitaria
 • Punto de encontro que fomenta as relacións interpersoais dentro e fóra do centro.


White Glued Rectangle Sticker

Formación en TICs:

 • Acceso á información = oportunidades de desenvolvemento
 • Mellora a vida das persoas, e polo tanto as das súas familias e comunidades.
 • Facilitan a participación activa na sociedade e actúan eliminando barreiras para a comunicación
 • Fomenta en consecuencia o intercambio, as interaccións e a integración.


colorful paper cut figures of lgbt pride on grey background, lgbt concept

MULLER: EMG, EMPODERAMENTO E IGUALDADE

White Glued Rectangle Sticker

OBXECTIVOS:

 • 1. Dotar da información necesaria tanto dos dereitos e obrigas como dos recursos do entorno comunitario para facelos accesibles.


 • 2. Mellorar a súa autoestima, autonomía e control da súa doenza.


 • 3. Facilitar as relacións cos organismos e servizos que podan contribuír á integración social das usuarias e a facer efectivos os seus dereitos.


 • 4. Orientar no acceso ao mercado de traballo.


White Glued Rectangle Sticker

Executado por un equipo multidisciplinar (psicólogas/os, terapeutas ocupacionais, traballadoras sociais, integradora social, monitor) realizaranse tres tipos de actuación:

 • ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN
 • FORMACIÓN en TICs e en deseño curricular
 • ATENCIÓN PSICOLÓXICA


Caring nurse helping elderly old man care facility gets help

VIVIR MELLOR

White Glued Rectangle Sticker

Equipo de Apoyo Social Comunitario (EASC):

 • Apoiar o mantemento no propio domicilio e no seu entorno comunitario


 • Promove-lo desenvolvemento das capacidades e autonomía persoal, social, e de manexo comunitario.


 • Evitar situacións de marxinación e abandono.


 • Apoiar a utilización de recursos.


 • Apoiar a mellorar a convivencia familiar e aliviar situacións de sobrecarga.


 • Colaborar a mellorar a rede de atención de saúde mental e de servizos sociais.


Business Team Connect Pieces of Gears. Teamwork, Partnership and Integration Concept

INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL SEVERA E AS SÚAS FAMILIAS

White Glued Rectangle Sticker

OBXECTIVOS:

 • Información, asesoramento e supervisión de persoas con enfermidade mental severa e as súas familias.


 • No Clube Social, actividades para a organización e aproveitamento do tempo libre dos doentes como medio para favorecer a integración na comunidade.


 • No cíber, e de cara ao público en xeral e a os socios da entidade, acceso á sala de informática, ca finalidade de promover a interacción ca comunidade e promocionar o achegamento ás novas tecnoloxías.


 • Campañas públicas de información e sensibilización á sociedade acerca da enfermidade mental severa.


 • Agradecemos ao Concello de Ourense a súa implicación e sensibilidade na axuda ao colectivo de persoas con enfermidade mental severa e as súas familias.3D Rendering of Solidarity in the World

INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSOAS CON TRASTORNO MENTAL PERSISTENTE E AS SÚAS FAMILIAS

White Glued Rectangle Sticker

OBXECTIVOS:

 • Que as persoas con trastorno mental acaden o maior nivel posible de integración e participación na comunidade.


 • Que aumente a súa autoestima, como un factor clave para poder relacionarse cos demáis.


 • Que consigan mellorar a súa autonomía, tanto na toma de decisións como na xestión da súa vida cotiá.


 • Que as familias reciban información, asesoramento e apoio de cara ó manexo da convivencia e a mellora da súa implicación social.FACENDO FAMILIA

Two Women Together Hugging
White Glued Rectangle Sticker

A.F.E.M. MOREA e Asociación ALBORES Saúde Mental únense en agrupación sen personalidade xurídica para:

 • Dotar aos coidadores dos recursos necesarios para convivir cunha enfermidade mental a través dun programa sistematizado de orientación, mediación e intervención familiar, capacitación e axuda mutua.
 • Coñecer en qué consiste a enfermidade e como favorecer o seu tratamento
 • Eliminando os sentimentos de culpa e a estigmatización persoal e social asociados
 • Evitando a adquisición de malos hábitos e estimulando a boa relación familiar, social e persoal do afectado, deles mesmos e da súa contorna.


White Glued Rectangle Sticker

OBXECTIVOS:

 • 1.Mellorar a convivencia familiar
 • 2.Incrementar o coñecemento sobre a enfermidade
 • 3.Desenvolver habilidades sociais de convivencia (estratexias de resolución de problemas, mellora das habilidade de comunicación...)
 • 4.Diminuir a carga das persoas coidadoras (habitualmente nai, cónxuxe ou irmá)
 • 5.Evitar as recaídas da PEM
 • 6.Favorecer o incremento da rede social familiar


APOIO SAUDE MENTAL

Businessman Supporting Paper Cut Man
White Glued Rectangle Sticker

Fundación GAVELA, Asociación ALBORES Saúde Mental e A.F.E.M. MOREA unidas en agrupación sen personalidade xurídica para:

 • Aplicación dos apoios no exercicio da capacidade xurídica que deciden os xulgados para persoas con enfermidade mental que así o necesiten, centrado nas máximas da nova lei 8/2021, do 3 de Xuño, para o apoio de persoas con discapacidade no exercicio da súa capacidade xurídica
 • Atención personalizada e centrada na persoa
 • Respecto da súa vontade para a toma de decisións
 • Mellora da autonomía para a mellora da súa calidade de vida
White Glued Rectangle Sticker

OBXECTIVOS:

 • 1.Mellorar a calidade de vida dos beneficiarios directos, proporcionándolles as medidas de apoio para o exercicio da súa capacidade xurídica.
 • 2.Potenciar a autonomía e o dereito de autodeterminación a través dos apoios decretados xudicialmente para participar de forma activa na sociedade.
 • 3.Coordinarse de forma fluída con outros servizos (xudiciais, sociais, sanitarios, administrativos).
 • 4.Informar, orientar e asesorar sobre os procedementos de provisión de apoios tanto aos propios usuarios como a familiares, profesionais ou calquera que o solicite de maneira personalizada.


CONTIGO

Teenage asia young girl carer holding grandma hands, concept
White Glued Rectangle Sticker

Asociación ALBORES SAÚDE MENTAL e a A.F.E.M. MOREA, unidas en agrupación sen persoalidade xurídica para:

 • Contribuir ás prioridades sectoriais da Estratexia de Inclusión Social de Galicia (EISG) que no obxectivo 3º recolle “Impulsar equipamentos sociosanitairos de transición dirixidos a capacitar ás persoas con problemas de saúde mental para a vida autónoma”.
 • Por tanto, vai dirixido a persoas con enfermidade mental severa e que teñen dificultades respecto da autonomía e independencia persoal, á súa situación social ou a súa situación familiar.
White Glued Rectangle Sticker

OBXECTIVOS:

 • 1.Involucrar á persoa con enfermidade mental no seu propio proceso de recuperación
 • 2.Incrementa e/ou manter a autonomía persoal no domicilio e coa unidade de convivencia
 • 3.Facilitar a descarga dos coidados das demáis persoas da unidade de convivencia
 • 4.Potenciar o coñecemento e a utilización activa dos recursos comunitarios.
 • 5.Promover o coñecemento do programa na contorna comunitaria para difundir o servizo e establecer canles de colaboración.


Woman in Wearing White Robe Praying

O TEU TEMPO

White Glued Rectangle Sticker

Asociación ALBORES SAÚDE MENTAL e a A.F.E.M. MOREA, unidas en agrupación sen persoalidade xurídica para:

 • Mitigar as dificultades e favorecer a saúde das persoas coidadoras dando momentos de descanso á familia dunha forma transitoria.
 • Permanencia da persoa afectada e a súa familia no seu medio cunha calidade de vida máis digna podendo manter un clima familiar estable.
 • Establecemento de programas que promovan servicios de respiro, apoio e descanso para familiares coidadores de persoas con discapacidade.


White Glued Rectangle Sticker

OBXECTIVOS:

 • 1.Evitar a soidade non desexada.
 • 2.Evitar os procesos de desintegración familiar.
 • 3.Favorecer o benestar percibido dos e das familiares, coidadoras e coidadores, e persoas con TMG.
 • 4.Atender necesidades derivadas de situacións de emerxencia.